• 74 هزار میلیارد رقم پیشنهادی کمیسیون بودجه برای سال 1402/ بودجه 1401 از 50 هزار میلیارد عبور می کند

  • اصلاحیه بودجه شهرداری: 4 هزار و 700 میلیارد تومان/ بودجه حمل و نقل و عمرانی بیشترین بودجه سرمایه ای شهرداری تهران در سال 1402/در آمد شهرداری بیش از 50 هزار میلیارد خواهد بود

  • خزانه واحد راه حل کاهش هزینه ها