احتمال سقوط یک دکل در تهران

‏‌‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی از حادثه احتمال سقوط یک دکل، واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر خبر داد.

۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲